Blog

Odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu za mimořádných událostí

22. 8. 2019

Zemětřesení, hurikán, teroristický útok, epidemie, výbuch sopky, nebo politický převrat - tyto a obdobné nečekané události mohou být důvodem k odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy o zájezdu, a to bez placení storna.


V naší praxi specializované na cestovní právo jsme se opakovaně setkali s nepochopením podmínek, za kterých může zákazník svého práva na odstoupení bez storna využít. Takové nepochopení může vést ke zbytečnému sporu mezi cestovní kanceláří a zákazníkem.


Aby mohl zákazník skutečně odstoupit od smlouvy o zájezdu bez povinnosti platit storno, musí být současně splněny tyto podmínky: před zahájením zájezdu nastaly v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a tyto okolnosti mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení.


Příklad varianty, kdy jsou splněny podmínky: U leteckého zájezdu spojeného s prohlídkou muzeí dojde k teroristickému útoku v destinaci, kam letecký zájezd směřuje. To způsobí uzavření letiště a muzeí. Půjde tedy o nevyhnutelné a mimořádné okolnosti v místě určení cesty nebo pobytu, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Zákazník má v tom případě právo odstoupit od smlouvy a má také právo na vrácení veškerých plateb bez ponížení o storno. Zákazník ale nemá vůči cestovní kanceláři právo na náhradu jakékoli vzniklé škody.

Příklad varianty, kdy podmínky nejsou splněny: V destinaci, kam letecký zájezd směřuje, teroristický útok nezpůsobí uzavření letiště ani muzeí. Okolnosti sice jsou nevyhnutelné a mimořádné, jsou v místě určení cesty nebo pobytu, ale nemají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V této situaci zákazník může odstoupit od smlouvy, ale cestovní kancelář má právo snížit vracené finanční prostředky o storno.

Aktuálně neexistuje autorita, která by závazně vyhlašovala, že v určité destinaci nastaly takové mimořádné okolnosti, které splňují zmíněné podmínky. Obecné informace publikované ve formě doporučení na www.mzv.cz jsou jistým indikátorem, nicméně nemusí vypovídat o významu okolností pro plnění jednotlivé smlouvy o zájezdu. V každém jednotlivém případě je třeba zkoumat rozsah a povahu okolností v destinaci a jejich dopad na plnění obsahu zájezdu, který si strany mezi sebou ujednaly.