Blog

Získejte české občanství - po svých (pra)rodičích

Od roku 2019 je možné získat české občanství po prarodičích. Novela je zajímavá nejen pro rodiny, které byly nuceny odejít z Československa po roce 1948, ale i pro potomky emigrantů, kteří zemi opustili dříve.

České občanství i díky rodičům či prarodičům

Novela zákona o státním občanství z roku 2019 navíc umožňuje získat státní občanství České republiky také lidem, jejichž alespoň jeden rodič či prarodič disponoval státním občanstvím tehdejšího Československa. O české občanství se tedy dá požádat i pro děti. To před novelou možné nebylo. Rodiny tak často byly z hlediska práva rozděleny - jedno dítě mělo jiné státní občanství než druhé, narozené po datu umožňující nabytí dvojího občanství. Nešlo přitom o pouhou formalitu. Druhé z nich mělo právo a povinnosti občana České republiky a první nikoli. Taková situace například znemožňovala cestování, návrat do České republiky nebo návštěvu škol.

Novela také umožnila získat české občanství nejen potomkům emigrantů z dob minulého režimu, ale také vnukům a vnučkám těch, kteří z Československa odešli před druhou světovou válkou. K získání českého občanství jim taktéž stačí alespoň jeden český rodič nebo jeden český prarodič. 

Kdy české občanství není možné získat

Je třeba ovšem zdůraznit, že možnost získání českého občanství se nevztahuje na bývalé občany, resp. jejich potomky, pokud došlo k pozbytí občanství po 2. světové válce na základě tzv. Benešových dekretů. Krom toho, české občanství také nemohou získat lidé, kteří si zvolili občanství slovenské.

Dvojí občanství 

Česká republika historicky možnost dvojího občanství neumožňovala, čeští emigranti se proto při získávání cizích občanství museli českého vzdát. To se změnilo dne 1.1.2014, kdy Česká republika dvojí občanství umožnila. Osoby, které o české občanství historicky přišly, mají možnost získat ho zpět a mít tak dvojí občanství. 

Co je potřeba doložit

Na získání českého občanství má občan právní nárok, pokud doloží potřebné doklady a vyplní příslušné formuláře. Ty musí být dodány v originále a přeloženy do češtiny. Jestliže jsou doklady z ciziny, zpravidla je třeba nechat je opatřit apostilou. K získání občanství je potřeba doložit rodné, oddací a případně úmrtní listy všech osob, uvedených v žádosti - tedy žadatele a eventuálně i jeho rodičů a prarodičů. Kromě toho je třeba doložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství alespoň jednoho z rodičů nebo prarodičů.

Podání žádosti ze zahraničí

Vyřízení celé agendy se může zdát složité zejména pro osoby, které nemají doručovací adresu v České republice a neovládají dostatečně český jazyk. Celou agendu získání českého občanství a českých rodných listů lze ovšem vyřešit i ze zahraničí. V Holubová advokáti máme s takovými případy zkušenosti a rádi vám s tím pomůžeme. Rádi vás zastoupíme. Osobně je nutné být přítomen pouze při závěrečném kroku, tj. při získání cestovního pasu nebo občanského průkazu.

Neváhejte se na nás obrátit.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář