Blog

Rodiny dětí poškozených očkováním se dočkají odškodnění

Od dneška, 8 dubna 2020, budou rodiče moci požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním svých dětí. Dnes totiž nabývá účinnosti nově přijatý zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Cílem zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním je napravit současný právní stav, kdy se očkovaný nemůže domáhat náhrady újmy, která mu vznikla v důsledku aplikace očkovací látky. Nově bude možné se domáhat náhrady újmy přímo na státu, neboť je to právě stát, který ukládá povinnost podrobit se povinným očkováním. Jedná se o zákon zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit. Zákonodárce konečně vyslyšel Ústavní soud, který v minulosti opakovaně volal po přijetí takového zákona. Pro rodiče očkovaných dětí je přijatý zákon nadějí, že stát převezme odpovědnost za následky, které mohou v důsledku povinných očkování nastat, a poskytne za ně odpovídající finanční odškodnění.

Povinným očkováním zákon myslí například očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli nebo dětské obrně. Nárok na náhradu očkovanému vznikne, když následkem povinného očkování vznikne očkovanému zvlášť závažné ublížení na zdraví. Po státu pak může žádat náhradu za vytrpěnou bolest, ztížení společenského uplatnění nebo účelně vynaložené náklady spojení s péčí o něj. V případě, kdy povinným očkováním dojde k úmrtí nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví, může náhradu požadovat také osoba blízká. O poskytnutí náhrady újmy musí očkovaný nejprve požádat Ministerstvo zdravotnictví. Pokud ministerstvo žádosti očkovaného nevyhoví ve lhůtě šesti měsíců, je třeba nárok na náhradu újmy uplatnit u soudu.

Jaká je historie odškodnění při následcích očkování?
Do roku 2014 bylo možné domáhat se náhrady újmy na zdraví způsobené očkováním na poskytovateli zdravotních služeb, který očkovací látku aplikoval. Poskytovatel byl povinen škodu hradit, i když udělal vše správně a škodu nezavinil. To se ale změnilo v roce 2014. Nový občanský zákoník tehdy omezil odpovědnost poskytovatelů na případy újmy na zdraví vzniklé v důsledku podání vadné očkovací látky. Tím pádem v situaci, kdy nebylo prokázáno, že očkovací látka byla vadná nebo že poskytovatel postupoval bez náležité odborné úrovně, nebyl žádný subjekt, který by byl povinen újmu na zdraví očkovaného nahradit.

K tomuto novému zákonu již nyní ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer připravujeme praktický komentář. V prodeji by komentář mohl být již v létě 2020.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář