Blog

Kdo vlastně dosáhne na program Covid-Gastro-Uzavřené provozovny?

22. 1. 2021

Od 18. 1. 2021 je pro žadatele otevřen dotační program pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu nazvaný „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.“ Název programu však neodpovídá jeho zaměření – vztahuje se na širší segment služeb než jen pohostinství a využít ho teoreticky mohou i podnikatelé bez provozovny.


O podporu mohou žádat podnikatelé, jejichž činnost byla zakázána nebo významně omezena krizovými opatřeními vlády a zaznamenaly pokles vůči roku 2019 alespoň o 30%. Dotace je určena na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Na dotaci není právní nárok.


Výše podpory se počítá následovně. Žadatel si spočte počet zaměstnanců, spolupracujících osob OSVČ a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce. Tento počet převede na plné úvazky a vynásobí počtem uznaných dní, který je uveden v Příloze č. 2 Výzvy. Počet uznatelných dní se liší podle jednotlivých oborů. Tuto sumu následně vynásobí částkou 400 Kč, což je výsledná podpora, která mu bude moci být přiznána.


Příklad: Společnost s ručením omezeným, která provozuje bazén, má 10 zaměstnanců na plný úvazek a jednoho jednatele se smlouvou o výkonu funkce. Podle Přílohy 2 náleží podpora v oblasti rekreační činnosti za dobu 79 dnů. To odpovídá dotaci ve výši 347.600 Kč (1179400).


Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny má však několik velkých háčků a pro spoustu podnikatelů bude nepoužitelný.


Za prvé se podpora vztahuje k počtu zaměstnanců a jednatelů, čímž přichází v úvahu prakticky jen pro střední společnosti. OSVČ bez zaměstnanců, i kdyby nebyly v kolizi s jiným dotačním programem, tedy napří. horští průvodci, horští vůdci, průvodci Prahou nebo lyžařští instruktoři na něj nedosáhnou.


Za druhé, i kdyby OSVČ měly nějaké zaměstnance, nemohou kombinovat podporu z COVID - Gastro - Uzavřené provozovny a kompenzační bonus. A to přesto, že kompenzační bonus čerpají na sebe jako OSVČ a COVID - Gastro - Uzavřené provozovny na náklady na provoz.


Za třetí, způsob výpočtu této podpory se nehodí pro všechny. Je výhodný pro ty, co mají hodně zaměstnanců, nevýhodný je naopak pro ty, kteří mají vysoké provozní náklady, zaměstnance na dohody a pouze pár zaměstnanců na trvalo. Lyžařské areály, které mají sezónu jen v zimě, tak ostrouhají.


Za čtvrté, žadatel v žádosti prohlašuje, že se vzdává dalších kompenzací ze strany státu na stejné výdaje jako určuje COVID - Gastro - Uzavřené provozovny. Pokud by tedy v budoucnu byl přijat jiný výhodnější program pro některé podnikatele, který by pokrýval část jejich provozních nákladů za stejné období, nebudou ho moci čerpat.


A za páté, není jasné, zda vůbec mohou program využít podnikatelé v cestovním ruchu. Program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny je totiž koncipován jako zbytkový program, kam nejspíše měli spadnout ti podnikatelé, kteří nesplnili podmínky jiných speciálních programů jako je třeba COVID - SPORT. To se ale nestalo. Podle čl. 6.3. Výzvy se do výpočtu podpory nezahrnují zaměstnanci vykonávající svoji činnost v sektorech, které byly podpořeny v jiných programech jako například COVID – Ubytování nebo záměr programu COVID – Podpora cestovního ruchu. Jinými slovy, COVID – Gastro – Uzavřené provozovny diskvalifikuje podnikatele z důvodu činnosti v již podpořeném sektoru nezávisle na tom, zda ve svém sektoru dotaci obdrželi nebo nikoliv.

Zmíněný pátý háček nás vede k závěru, že ti podnikatelé, kteří teoreticky splnili podmínky pro čerpání v programech COVID – Podpora cestovního ruchu, ale nevyužili toho, nebudou mít nárok na podporu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Je to z toho důvodu, že jejich činnost spadá do sektoru, který již byl podpořen programem COVID – Podpora cestovního ruchu, resp. COVID – Cestovní agentury.

Příklad: Společnost s ručením omezeným vykonává zároveň činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury. Dle pravidel programů COVID – Cestovní kanceláře a COVID – Cestovní agentury nemohla tato společnost čerpat zároveň podporu pro cestovní kanceláře i pro cestovní agentury. Požádala tedy pouze v programu COVID – Cestovní kanceláře. Zde se výše podpory počítá podle odvodu do garančního fondu cestovních kanceláří, tedy podpora se počítá podle obratu vztahujícího se k činnosti cestovní kanceláře. Tato společnost však nebude moci žádat ani v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, a to ani, pokud někteří její zaměstnanci vykonávají činnost pouze pro cestovní agenturu, jelikož cestovní agentury jsou sektor, který byl již podpořen v programu COVID – Cestovní agentury. Pokud by ale tatáž společnost s ručením omezeným vykonávala činnost cestovní kanceláře a provozovala restauraci, na zaměstnance pracující v restauraci by nárok na podporu v COVID - Gastro - Uzavřené provozovny měla.


U jiných podnikatelů je situace komplikovanější. Vyloučení zaměstnanců pracujících v „sektoru podpořeném programem COVID – Podpora cestovního ruchu“ totiž přináší více otázek než odpovědí. Sami se ptáme, zda je samotným sektorem třeba činnost horských průvodců, vůdců nebo lyžařských instruktorů. Ti totiž podporu COVID – Cestovní ruch čerpat nemohli ani teoreticky, protože se tento program vztahoval jen na „běžné“ průvodce. Pokud je jejich činnost samostatným sektorem, podporu v COVID - Gastro - uzavřené provozovny získají. Pokud se však MPO na horské průvodce bude dívat jako na sektor "Cestovní ruch", pak nedostanou podporu ani v jednom programu. Obdobně se můžeme ptát, zda jsou zvláštním sektorem cestovní agentury prodávající zájezdy zahraničních cestovních kanceláří, nebo poskytující služby zahraničním cestovním kancelářím v zahraničí. Ani ty totiž na dotaci v programu COVID - Cestovní agentury pro svou specifičnost nedosáhly. A bohužel se obáváme, že nejspíše nedosáhnou ani na COVID - Gastro - Uzavřené provozovny.


Ačkoliv tedy program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny má být zbytkovým programem, který se má vztáhnout na širokou škálu podnikatelů zasažených koronavirovou epidemií, mnoho podnikatelů nejen v cestovním ruchu bude z čerpání vyloučeno. A to i v případě, že nemohli čerpat ve svém oborovém (sektorovém?) programu. Za těchto okolností dávají smysl snahy některých profesních sdružení, aby pro ně byl vypsán zvláštní program, jelikož COVID - Gastro - Uzavřené provozovny pro ně zřejmě řešením není.