Blog

Holubová advokáti podpořila konferenci Právnické Fakulty UK o cestovním ruchu

16. 11. 2017

Dne 9. 11. 2017 se konala na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy konference na téma Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu IV, kterou finančně podpořila naše advokátní kancelář. Všechny účastníky a přednášející přivítala jednatelka kanceláře JUDr. Klára Dvořáková, jejímž výstupem z konference bude publikace odborného článku v časopise STUDIA TURISTICA.


Konference, kterou zorganizovalo Mezioborové centrum rozvoje právních dovedeností Právnické fakulty UK, je již v pořadí čtvrtou konferencí na pražské akademické půdě s tématikou práva cestovního ruchu. JUDr. Klára Dvořáková přispívá v rámci konference pravidelně.

Přednášející reagovali zejména na aktuální vývoj právní úpravy. O transpozici směrnice o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách hovořili zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, ředitelka odboru cestovního ruchu JUDr. Renata Králová a Ing. František Dickelt. Další příspěvky se týkaly ekonomických témat, např. příspěvek Ing. Radka Chaloupky pojednával o nové kategorizaci organizací cestovního ruchu. V neposlední řadě byli posluchači seznámeni s nejrůznějšími oblastmi historie cestovního ruchu, ať již vývoje hodnocení ubytovacích zařízení nebo historické úpravy přechodu hranic.

Příspěvky přednášejících budou publikovány v odborných časopisech STUDIA TURISTICA nebo PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 47/II. JUDr. Klára Dvořáková připravuje pro první zmíněný časopis článek na vysoce aktuální téma: Příprava cestovní kanceláře na GDPR a její praktická úskalí.


(16.11.2017)