Blog

Antivirus C je účinný - co to znamená pro zaměstnavatele?

1. 7. 2020

Dnes, 1. 7. 2020 nabyl účinnosti očekávaný zákon označovaný jako Antivirus C. Zákon stanovuje podmínky, za kterých může být zaměstnavatelům prominuta platba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou by jinak museli platit v měsících červnu, červenci a srpnu 2020.

Podmínky pro prominutí plateb podle Antiviru C je, že
- zaměstnavatel zaměstnává maximálně 50 zaměstnanců v pracovním poměru, za které platí zdravotní pojištění,
- nepropustí více než 10 % zaměstnanců z počtu zaměstnanců k 31. 3. 2020 a
- udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.

POZOR! V případě, že zaměstnavatel čerpá prostředky z programu Antivirus B, nemá nárok na prominutí pojistného dle Antiviru C!

Podmínky na prominutí pojistného se dle zákona posuzují v každém měsíci zvlášť, tj. zaměstnavateli může být prominuto pojistné pouze za jeden z uvedených měsíců, nebo naopak za všechny tři uvedené měsíce.

Prominutím pojistného znamená pro zaměstnavatele snížení vyměřovacího základu. V praxi to bude tak, že do vyměřovacího základu za jednotlivý kalendářní měsíc se nezahrnují vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce. Pokud vyměřovací základ zaměstnance převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnavatele jen ta část vyměřovacího základu zaměstnance, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy.