Blog

Restaurace a provozovatelé obchodů pro turisty nemají na nájem. Pomůže jim rozhodčí soud?

30. 4. 2020

Provozovatelé restaurací, ale také například obchody se suvenýry nebo galerie v centru Prahy, Českého Krumlova nebo Karlových Varů se nyní dostávají do potíží. Často museli úplně zavřít. Ani v dohledné době nebo v příštím roce přitom nelze očekávat návrat k dřívějším příjmům. A nájem je vysoký.

Prvním logickým krokem k řešení situace je jednání s pronajímatelem. Pronajímatelé jsou v mnoha případech ochotni domluvit se na změně podmínek nájemní smlouvy a výše nájemného, ale to neplatí vždy. Pomoci tak může formální výzva k jednání, která se opírá o podstatnou změnu okolností. Co má být ale výsledkem takového jednání?

Na novou výši nájemného mohou mít strany různé pohledy a nikdo neumí odhadnout kdy a v jaké míře dojde k oživení cestovního ruchu. Pokud se pronajímatel a nájemce na změně, která by přiměřeně odrážela změnu poměrů, nedohodnou, je možné obrátit se na soud, který rozhodne, jaká úprava nájemní smlouvy je spravedlivá. Lze ale očekávat, že soudy budou v následujících měsících poměrně zahlcené a pomoc soudu nemusí být dostatečně rychlá.

Proto lze pronajímateli a nájemci doporučit sjednat rozhodčí smlouvu, na základě které pak jedna ze stran může podat návrh na určení nové výše nájemného a případně dalších podmínek k rozhodčímu soudu.

Rozhodovácí sporů rozhodčím soudem v rozhodčím řízení je alternativou oproti rozhodování u obecného soudu. Rozhodčí řízení je běžné zejména v mezinárodním obchodě, ale lze jej využít i pro spory v rámci České republiky. Výhodou rozhodčího řízení je zejména rychlost. Proti rozhodčímu nálezu totiž není možné se odvolat, což řešení výrazně urychlí. Další výhodou je to, že strany mohou ovlivnit složení rozhodců, což v případě soudního řešení nejde. Buď se dohodnou, že spor bude rozhodovat jeden rozhodce, anebo mají možnost jmenovat rozhodce 3. V takovém případě každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a tito rozhodci se pak dohodnou na předsedovi.

Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře České republiky aktuálně přišel s nabídkou speciálního sazebníku pro rozhodování sporů z nájemních smluv. Spory ohledně výše nájemného je možno rozhodovat rychle, finančně dostupně a dokonce i on-line. To nebrání využití telekonference nebo využití videopřenosů. Přitom jde o řešení odborné a spravedlivé.

Speciální sazebník najdete na stránkách rozhodčího soudu.

Seznam rozhodců je zde.

S formulací rozhodčí smlouvy, doporučením na konkrétní rozhodce, stejně jako s vlastním návrhem je vhodné se obrátit na advokáty. Zastupujeme nájemce i pronajímatele v celém procesu jednání o změně smlouvy.