Blog

Postup při projednání dědictví v česko-švédských rodinách

25. 9. 2019

V naší advokátní kanceláři často řešíme mezinárodní dědictví mezi Českem a Švédskem. Proto jsme se rozhodli předchozí obecný článek o dědickém řízení v Evropě doplnit o dědictví mezi ČR a Švédském na modelovém případu.


Zůstavitelem je občan České republiky a Švédska, který pobývá ve Švédsku a má tedy zde obvyklý pobyt. Tento zůstavitel vlastní kromě majetku ve Švédsku také několik nemovitostí na území České republiky a dále několik bankovních účtů u místních bank. Tyto nemovitosti a bankovní účty tvoří předmět dědictví po tomto zůstaviteli.


Dle nařízení platí, že o dědictví jako o celku jsou příslušné rozhodovat soudy (případně jiné oprávněné orgány) členského státu, na jehož území měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti, a to obvykle podle práva tohoto členského státu.


Aplikujeme-li nařízení na výše uvedený modelový příklad, dojdeme k tomu, že k projednání celého dědictví po zůstaviteli budou oprávněny švédské orgány, a to podle švédského práva. Neformální přístup ve Švédku umožňuje, aby si o dědictví rozhodli sami dědicové. V praxi bude dědictví typicky řešit advokát nebo familien jurist. Ten vyhotoví tzv. soupis pozůstalosti (bouppteckning), který musí být zaslán správci daně (Skatteverket) ve lhůtě tří měsíců od smrti zůstavitele. Pouze v případě sporu mezi dědici, rozhodne o dědictví soud.

Po projednání dědictví můžeme přistoupit k jeho výkonu, a to za pomocí evropského dědického osvědčení. Orgánem, který nám osvědčení ve Švédku vydá, je Švédský daňový úřad (Skatteverket). Pro vydání osvědčení budeme potřebovat již zmíněný soupis pozůstalosti (bouppteckning), který osvědčuje náš status dědice a práva s tím spojená. Návrh pro vydání osvědčení není podstatnou náležitostí, ale může proces vydání osvědčení výrazně usnadnit a urychlit.


Osvědčení následně za klienta předložíme jako právní titul v České republice u příslušných bank k převodu vlastnického práva k bankovním účtům či k peněžním prostředkům na nich uloženým a u příslušného katastrálního úřadu pro převod vlastnického práva k nemovitostem. Je potřeba dbát na přesné definování majetku, zejména nemovitostí. Nepřesné označení totiž velmi často naráží na problémy u českých orgánů. Konkrétní postup doporučujeme konzultovat s odborníky s přiměřenou zkušeností.