Blog

Podmínky pro pobyt Islanďanů v České republice

3. 12. 2019

Občanům Islandu přísluší právo vstupu a pobytu na území členského státu EU, stejně tak jako právo toto území opustit, za stejných podmínek, jako občanům EU. Ke svému pobytu v ČR tedy, nehledě na délku jejich pobytu, nepotřebují žádné vízum.


Islanďané a jejich rodinní příslušníci však musí být schopni kdykoliv prokázat svou totožnost předložením platného cestovního dokladu (cestovního pasu) či jiného dokladu totožnosti. Pokud tak neučiní, může jim být uložena pokuta.


POVINNOSTI PO PŘÍJEZDU NA ÚZEMÍ ČR


Jednou z povinností je tzv. „ohlašovací povinnost“ v případě, že doba předpokládaného pobytu v ČR bude delší, než 30 dnů. V takovém případě musí dotyčný ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svou přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR. Ohlašovací povinnost se nevztahuje na občany Islandu, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.


Další povinností je povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. potvrzení o přechodném pobytu či povolení k trvalému pobytu). V případě pobytu bez vydaného potvrzení/povolení se změny hlásí na cizinecké policii, v opačném případě na pracovišti MV ČR.


V případě, že má občan Islandu v úmyslu zůstat v České republice déle než 3 měsíce, může požádat o vydání potvrzení o dočasném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.


PŘECHODNÝ POBYT


Krátkodobý pobyt (do 90 dnů)


Občané Islandu mohou přechodně pobývat na území ČR bez jakéhokoli zvláštního povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.


Dlouhodobý pobyt (nad 90 dnů)


Právo na dlouhodobý pobyt na území ČR náleží těm Islanďanům, kteří během svého pobytu nepředstavují nepřiměřenou zátěž pro systém sociální pomoci ČR. Toto právo občanům Islandu náleží, pokud:
a) jsou v tomto členském státě ekonomicky aktivní, nebo
b) mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky a mají uzavřeno zdravotní pojištění kryjící všechna rizika, nebo
c) jakožto rodinní příslušníci v tomto členském státě doprovázejí či následují občana Unie splňujícího některou z uvedených podmínek.


Dostatečné prostředky (zmíněné v písmeně b.) se prokazují na základě speciálních ustanovení zákona o pobytu cizinců, a to předložením dokladu prokazujícím úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území. Celková částka nesmí být nižší než součet částek životního minima žadatele – 3.410Kč (nařízení vlády 409/2011 Sb.) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení – 8.233Kč (nařízení vlády 320/2018 Sb.). Požadovaná výše prostředků se liší v případech, kdy je posuzovaná osoba doprovázena svými rodinnými příslušníky.

Potvrzení o přechodném pobytu (není povinné)


Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na žádost občana Islandu, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek. V některých případech, např.: registrace automobilu či žádost o bankovní půjčku, je toto potvrzení vyžadováno. Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu se podává na pracovišti Ministerstva vnitra.


TRVALÝ POBYT


Občan Islandu získává právo na trvalý pobyt automaticky po 5 letech legálního pobytu v České republice. V některých konkrétních případech lze o trvalý pobyt požádat i před uplynutím 5 let. Příkladem může být situace, kdy Islanďan odešel do důchodu a pracoval v zemi alespoň poslední rok, nebo zde 3 roky nepřetržitě žil. Při splnění těchto podmínek je možnost požádat o doklad o trvalém pobytu (povolení k trvalému pobytu), který potvrzuje právo jedince v ČR žít bez nutnosti splnění jakýchkoli dalších podmínek.


Pokud je Vám trvalý pobyt udělen, nemusíte již splňovat požadavky na dlouhodobý pobyt, jinými slovy nemůžete být kvalifikování jako nepřiměřená zátěž veřejných financí, i když jste zcela závislí na českém systému sociálního zabezpečení. Zdravotní služby (veřejné zdravotní pojištění) a sociální služby můžete využívat stejným způsobem, jako občan České republiky.


Nepřetržitost pobytu není ovlivněna dočasnou nepřítomností v České republice (nepřesahující celkem šest měsíců v roce) nebo souvislou nepřítomností nanejvýš 12 měsíců ze závažných důvodů (těhotenství, vážné onemocnění, studium atd.) či z důvody plnění povinné vojenské služby. Právo může být ztraceno jen při nepřítomnosti dané osoby po dobu delší než dva po sobě následující roky.


Povolení k trvalému pobytu (není povinné)


Doklad o povolení k trvalému pobytu není povinný, ale může být užitečný během jednání s úřady nebo při administrativních formalitách. Úřady po jeho držiteli nemohou vyžadovat, aby doložil, že má práci, dostatečné prostředky, zdravotní pojištění atd. Žádost o povolení k trvalému pobytu lze podat na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky.


Právo na vstup a pobyt na území České republiky není bezpodmínečné a může být omezeno z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví.