Blog

Od roku 2020 bude stát zřejmě muset odškodňovat újmu na zdraví způsobenou očkováním

7. 1. 2020

Poslanecká sněmovna v listopadu 2019 schválila vládní návrh zákona, který umožní požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním. Nárok na náhradu bude mít očkovaný a v případě smrti nebo zvlášť závažného poškození zdraví očkovaného i jeho rodina.


Cílem navrhovaného zákona je napravit současný právní stav, kde chybí právní titul, na jehož základě by se očkovaný mohl domáhat náhrady újmy, která mu vznikla v důsledku aplikace očkovací látky.


Do roku 2014 bylo možné domáhat se náhrady újmy na zdraví způsobené očkováním na poskytovateli zdravotních služeb, který očkovací látku aplikoval, a to i v případě, že poskytovatel postupoval na náležité odborné úrovni a vznik újmy nezavinil. Od roku 2014 je však odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb zúžena pouze na případy, kdy újma na zdraví vzniká v důsledku podání vadné očkovací látky. V situaci, kdy není prokázáno, že očkovací látka byla vadná nebo že poskytovatel postupoval bez náležité odborné úrovně, není žádný subjekt, který by byl povinen újmu na zdraví očkovaného nahradit.

Po přijetí nového zákona bude možné domáhat se náhrady újmy přímo na státu, neboť je to právě stát, který ukládá povinnost podrobit se povinným očkováním. O poskytnutí náhrady se bude žádat u Ministerstva zdravotnictví.


Přijetím zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bude rovněž naplněn požadavek vyjádřený v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, aby se očkovaným dostalo spravedlivé náhrady za nepřiměřenou újmu na zdraví způsobenou zákrokem stanoveným zákonem.


Návrh zákona jde nyní do Senátu a lze předpokládat jeho schválení na jaře letošního roku.