Blog

Co se změní v monistické akciové společnosti po novele ZOK?

29. 4. 2020

Kdy bude novela ZOK účinná?


Převážná část novely zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), nabude účinnosti dne 1. 1. 2021.


Dle dosavadní právní úpravy jsou v monistické „akciovce“ povinně zřizovány dva orgány, a to správní rada a statutární ředitel, čímž se monistický systém svou organizací fakticky příliš neliší od dualistického systému a přináší řadu problémů.


Jaké orgány vnitřní struktury budou v monistické a.s. po novele?


Hlavní změnou bude zrušení orgánu statutárního ředitel. Jediným povinně zřizovaným orgánem akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury bude správní rada. Správní rada bude mít tři členy, neurčí-li stanovy jinak.


Postavení a působnosti statutárního ředitele budou po novele zákona přeneseny na správní radu, která se stane skutečným statutárním orgánem akciové společnosti s řídící a současně i kontrolní funkcí. Funkce předsedy správní rady se po novele ZOK také ruší.


Lze jednotlivým členům správní rady po novele přiřadit základní oblasti zaměření obchodního vedení?


Ne, nebude možné působnost v rámci obchodního vedení rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů. Správní rada bude zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

Kdo volí po novele ZOK členy správní rady?


Nově členy správní rady výslovně volí a odvolává valná hromada, ledaže stanovy určí, že právo jmenovat jednoho nebo více členů správní rady a takto jmenovaného člena odvolat je spojeno s akcií. Na takový případ se pak budou aplikovat ustanovení upravující jmenování a odvolání člena dozorčí rady jmenovaného akcionářem.


Jak to bude se zaměstnaneckou participací ve správní radě po novele ZOK?

V současnosti bylo mezi právníky sporné, zda se ustanovení o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci uplatní i na správní radu akciové společnosti s monistickým systémem vnitřního uspořádání. Novela ZOK nestanoví zaměstnaneckou participaci pro správní radu (monistický systém).


Do kdy musí akciové společnosti přizpůsobit své stanovy novele?


Všechny dotčené akciové společnosti jsou povinny přizpůsobí své stanovy novelizovanému znění ZOK nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely, tj. do 1. 1. 2022. Od tohoto data pozbývají účinnosti ty části stanov, kterou jsou s novelou v rozporu.


Pokud tedy chcete přejít na monistické uspořádání Vaší akciové společnosti, od 1.1.2021 je nejvhodnější čas. Pokud monistickou a.s. už máte, je třeba přizpůsobit od 1.1.2021 stanovy.